• We are consulting
  • We make awesome websites
  • We are Developer
  • We make awesome websites
  • We are Web Designer
  • We make awesome websites
learn more

We Are Codeworks

บริษัทโค้ดเวิร์คส์ คอนซัลติ้ง แอนด์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด เป็นการรวมทีมในการให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาเว็ปไซต์ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็ปไซต์ให้กับองค์กรเอกชนและราชการมามากกว่า 5 ปี จนกระทั้งได้จดจัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัทในปี พ.ศ.2556 งานที่เราทำก็คือ ให้คำปรึกษาด้าน Digital Marketing, ออกแบบเว็ปไซต์รองรับหลายการแสดงผล, สร้างเว็ปไซต์, e-commerse, พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในระบบงานของหน่วยงานราชการและเอกชน

พวกเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้การออกแบบเว็ปไซต์ที่ลูกค้าต้องการมีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของลูกค้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางการตลาดหรือผลลัพธ์ทางการประเมินผลด้านต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ

Contact

084 661 3852
084 641 3687
work@codeworks.co.th
62/543 หมู่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000